دغدغه ی هر روزه ی مردم دنیا را می نویسید و در شبکات اجتماعی و اخبار درباره ی آنها حرف می زنید و فکر می کنید با مطرح کردن مشکلات و گرفتاریها از بار فشار آن کم می شود و درد کمتری دارید.

ولی برای اولین بار به برکت شبکات اجتماعی، اینترنت و یاری نیروی NI توانستید به پاسخ اصلی هر کدام از مشکلات روزمره خود برسید.

پاسخی که فراتر از دانش و علم امروز جهان می باشد. پاسخی که در عمل قابل درک و اجرا می باشد و از قائله ی ذهن بیرون است و تو را در درک پاسخ دچار توهم، ابهام و درد نمی کند تو پاسخ مشکلات را درک کرده و در راستای رفع آن راهکاری در شأن موقعیت و مقامت دریافت می کنی.

جهش یافته ها جهش یافته ها مشکل امروز تو