داستان های سریالی

داستان های سریالی از میان زندگی تو در مغزت برگرفته شده است و شخصیت های این داستانها بیشتر از اعضای درونی تو می باشند که خود سرزمینی هستند و در این سرزمین خود ماجراهایی اتفاق می افتد که این اتفاق ها بصورت داستان در یک مجموعه اتفاق  می افتد یا اینکه رفتارها و عملکردهای انسان در قالب شخصیت شناسی تیپ شناسی و اخلاقیات در قالب داستان قرار گرفته است باشد که بفهمید و از تاریکی ذهن به روشنایی شعور دریابید.

داستان شماره 7: مدیر در یک ثانیه

داستان شماره 6: خیانت

داستان شماره 5: روز رستگاری

داستان شماره 4: نرگس و مستانه

داستان شماره 3: پوکه ی فشنگ

داستان شماره 2: آسمان

داستان شماره 1: سنگ مرد