داستان های سریالی از میان زندگی تو در مغزت برگرفته شده است و شخصیت های این داستانها بیشتر از اعضای درونی تو می باشند که خود سرزمینی هستند و در این سرزمین خود ماجراهایی اتفاق می افتد که این اتفاق ها بصورت داستان در یک مجموعه اتفاق  می افتد یا اینکه رفتارها و عملکردهای انسان در قالب شخصیت شناسی تیپ شناسی و اخلاقیات در قالب داستان قرار گرفته است باشد که بفهمید و از تاریکی ذهن به روشنایی شعور دریابید.


داستان سریالی مدیر در یک ثانیه

داستان شماره ۷: مدیر در یک ثانیه


مطالعه داستان


داستان سریالی خیانت

داستان شماره ۶: خیانت


مطالعه داستان


داستان سریالی روز رستگاری

داستان شماره ۵: روز رستگاری


مطالعه داستان


داستان سریالی نرگس و مستانه

داستان شماره ۴: نرگس و مستانه


مطالعه داستان


داستان سریالی پوکه ی فشنگ

داستان شماره ۳: پوکه ی فشنگ


مطالعه داستان


داستان سریالی آسمان

داستان شماره ۲: آسمان


مطالعه داستان


داستان سریالی سنگ مرد

داستان شماره ۱: سنگ مرد


مطالعه داستان