کتاب کلام رهایی بخش Master Kamel در تاریخ 1 فروردین 1399 در سایت منتشر شده است.