امتیازات و برندگاه هفته اول بهمن ماه

جدول امتیازات هفته اول بهمن ماه (۱ الی ۱۱ بهمن):

متاسفانه در هفته اول بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ Vandroidkhan ۳۱
۲ طاهره ۱۴
۳ علیرضا ۱۴
۴ محمد ۵
۵ همتا ۵
۶ Zahra esmaeili ۵
۷ اکرم ن ۴

امتیازات و برندگان هفته دوم بهمن ماه

جدول امتیازات هفته دوم بهمن ماه (۱۲ الی ۱۸ بهمن):

متاسفانه در هفته دوم بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ reza ۱۳
۲ nazi ch ۶
۳ اکرم ن ۱

امتیازات و برندگان هفته سوم بهمن ماه

جدول امتیازات هفته سوم بهمن ماه (۱۹ الی ۲۵ بهمن):

متاسفانه در هفته سوم بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ اکرم ن ۲

امتیازات و برندگان هفته چهارم بهمن ماه

جدول امتیازات هفته چهارم بهمن ماه (۲۶ الی ۳۰ بهمن):

متاسفانه در هفته چهارم بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ گیتی ۶
۲ صابره ۵
۳ اکرم ن ۳

امتیازات و هدایای ماهیانه

جدول امتیازات بهمن ماه (۱ الی ۳۰ دی):

متاسفانه در دیماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
۱ Vandroidkhan ۳۱
۲ طاهره ۱۴
۳ علیرضا ۱۴
۴ reza ۱۳
۵ اکرم ن ۱۰
۶ nazi ch ۶
۷ گیتی ۶
۸ محمد ۵
۹ همتا ۵
۱۰ Zahra esmaeili ۵
۱۱ صابره ۵