امتیازات و برندگاه هفته اول بهمن ماه

جدول امتیازات هفته اول بهمن ماه (1 الی 11 بهمن):

متاسفانه در هفته اول بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 Vandroidkhan 31
2 طاهره 14
3 علیرضا 14
4 محمد 5
5 همتا 5
6 Zahra esmaeili 5
7 اکرم ن 4

امتیازات و برندگان هفته دوم بهمن ماه

جدول امتیازات هفته دوم بهمن ماه (12 الی 18 بهمن):

متاسفانه در هفته دوم بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 reza 13
2 nazi ch 6
3 اکرم ن 1

امتیازات و برندگان هفته سوم بهمن ماه

جدول امتیازات هفته سوم بهمن ماه (19 الی 25 بهمن):

متاسفانه در هفته سوم بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 اکرم ن 2

امتیازات و برندگان هفته چهارم بهمن ماه

جدول امتیازات هفته چهارم بهمن ماه (26 الی 30 بهمن):

متاسفانه در هفته چهارم بهمن ماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 گیتی 6
2 صابره 5
3 اکرم ن 3

امتیازات و هدایای ماهیانه

جدول امتیازات بهمن ماه (1 الی 30 دی):

متاسفانه در دیماه هیچ کدام از همراهان گرامی به حد نساب امتیاز برای دریافت هدیه نرسیدند.

رتبه نام کاربری امتیاز
1 Vandroidkhan 31
2 طاهره 14
3 علیرضا 14
4 reza 13
5 اکرم ن 10
6 nazi ch 6
7 گیتی 6
8 محمد 5
9 همتا 5
10 Zahra esmaeili 5
11 صابره 5