آزمون شرح حال اولیه

شما دانش‌آموز عزیز در این قسمت به ۷۷ سوال شرح حال پیش ثبت نام به صورت کامل پاسخ دهید.

توجه مهم: همراه عزیز به ۷۷ سوال پشت سرهم پاسخ دهید لطفا زمان لازم را در نظر بگیرید. اگر در حین پاسخ به سوالات آزمون را رها کنید دوباره باید از اول تمام سوالات را پاسخ دهید.