آزمون ۶

همراه گرامی در این قسمت لطفاً به ۴۶ سوال آزمون ۶ به صورت کامل پاسخ دهید.

توجه مهم: همراه گرامی به ۴۶ سوال پشت سرهم پاسخ دهید لطفاً زمان لازم را در نظر بگیرید. اگر در حین پاسخ به سوالات آزمون را رها کنید دوباره باید از اول تمام سوالات را پاسخ دهید.