آزمون PHB شماره ۳ پایه اول و دوم ابتدایی

والدین گرامی لطفا به نکات زیر توجه نمایید.

لطفاً متن هر سوال را برای کودک بخوانید و از او بخواهید که بر مبنای تصویر گزینه ها، پاسخ درست را انتخاب کند.

چنانچه کودک متوجه منظور سوال نشد، آن را متناسب با فهم او برایش بازگو کنید.

به منظور اعتبار نتایج تست، از راهنمایی کودک بپرهیزید.