شناسنامه داستان سریالی
عنوان توضیحات
عنوان داستان: آسمان
تولیدکننده داستان: گروه بین المللی آزاد
زمینه های داستان: عشق، روابط، اتحاد، حرکت
نعداد قسمت ها: ۵ قسمت
مدتزمان داستان:
فایل تصویری:
رده سنی افراد: خانم ها و آقایان، ۱۴ سال به بالا
این داستان مناسب چه کسانی است: مدیران، مهندسان، پزشکان، خانم های خانه دار، افراد شاغل، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، افرادی که به دنبال زندگی بهتر هستند.
انتظار می رود پس از این داستان: شما دوست گرامی معنای عشق بی قید و شرط و حرکت کردن در هر شرایطی را درک کنید و از آن در زندگی خود استفاده کنید.

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستان

خلاصه ای کوتاه از قسمت اول داستاناز قبیله ی خود جدا شده بود در حالی که با سرعت می دوید به خوابی که دیده بود فکر می کرد. او باید به قبیله های اطراف می رفت و خبر خوابش را که مرد دانای قبیله اش تعبیر کرده بود به گوش قبایل اطراف برساند. نمی توانست منتظر گروه شود تا از شکار باز گردند. شاید مردان از او سریع تر می دویدند ولی دیر می رسیدند تا غروب وقت بسیاری مانده بود و او فقط همین یک غروب را پیش رو داشت. قبل از حرکت به مادرش سپرد که به قبیله می رود و هنگامی که مردان از راه رسیدند به آن ها گفته شود هر کدام به سوی قبیله ای بروند و همسایگان را از حادثه ای که در راه است با خبر کنند.