امتیازات سایت
لیست امتیازات هفتگی

رتبه نام کاربری امتیاز
1 milad1372 403
2 ahmad rad 20
3 اکرم ن 16
4 F.sh 9
5 Hami630 7
6 M. Sh 5
7 P. Sh 5
8 Hami633 5
لیست امتیازات ماهیانه

رتبه نام کاربری امتیاز
1 milad1372 423
2 ahmad rad 20
3 اکرم ن 16
4 F.sh 9
5 Hami630 7
6 M. Sh 5
7 P. Sh 5
8 Hami633 5
روش های دریافت امتیاز
هدایای هفتگی
هدایای ماهیانه