لیست امتیازات هفتگی

رتبه نام کاربری امتیاز
1 test 103
2 %display_name% 5
3 %display_name% 5
4 اکرم ن 2
لیست امتیازات ماهیانه

رتبه نام کاربری امتیاز
1 test 107
2 ahmad rad 6
3 Shimaomidi 5
4 %display_name% 5
5 %display_name% 5
6 اکرم ن 2
روش های دریافت امتیاز
هدایای هفتگی
هدایای ماهیانه